Λίστα γνωστών κανναβινοειδών

Ενθουσιάστηκα που έλαβα απάντηση από τον ίδιο τον «νονό» εκείνη την ημέρα. Ο Δρ Mechoulam με παρέπεμψε στον συνάδελφό του, Δρ Lumír Hanuš, για περισσότερες πληροφορίες. Dr. Ο Hanus είχε την καλοσύνη να παράσχει ένα έγγραφο με τίτλο ” Φυτοκανναβινοειδή – ένα ενιαίο κρίσιμο απόθεμα ” και είπε ότι σήμερα βρέθηκαν 144 γνωστά κανναβινοειδή στο φυτό κάνναβης, καθώς και περίπου 50 κανναβινοειδή που βρέθηκαν σε άλλα φυτά. Από την αλληλογραφία μας με τον Δρ. Έχουμε προσθέσει ακόμη περισσότερα γνωστά κανναβινοειδή σε αυτόν τον κατάλογο Hanus και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τη λίστα μας καθώς ανακαλύπτονται περισσότερα κανναβινοειδή. Από όσο γνωρίζω, το Ισραήλ εξακολουθεί να είναι ηγέτης στην έρευνα κάνναβης, επομένως αυτές είναι πληροφορίες που λαμβάνονται από το Ισραήλ. Όχι μόνο μας λέει πόσα γνωστά κανναβινοειδή υπάρχουν, αλλά μας λέει επίσηςότι τα κανναβινοειδή βρίσκονται σε άλλα φυτά – όχι μόνο στην κάνναβη . Ένα τέτοιο φυτό είναι το Helichrysum umbraculigerum, το οποίο περιέχει πραγματικά CBD και αναπτύσσεται στην Ευρώπη, στη Σλοβακία είναι γνωστό ως “άχυρο”.

Ακολουθεί μια λίστα με 146 γνωστά κανναβινοειδή που βρέθηκαν στην κάνναβη.

Αριθμός Όνομα κανναβινοειδούς Αρκτικόλεξο
1 Κανναβιγεροβαρίνη CBGV
2 Κανναβιγεροβαρινικό οξύ CBGVA
3 Cannabigerol CBG
4 Κανναβιγερολικό οξύ CBGA
5 Met-Methylcannabigerol
6 Μεθυλαιθέρας κανναβιγερολικού οξέος
7 Κανναβινερικό οξύ
8 Κανναβινερόλη
9 Carmagerol
10 rac-6′-Epoxycannabigerol
11 rac-6′-εποξυκανναβιγερολικό οξύ
12 rac-6′-Epoxycannabinerol
13 rac-6′-Εποξυκανναβινερολικό οξύ
14 γ-Ευδεσμυλο κανναβιγερολάτη
15 γ-Cadinyl cannabigerolate
16 Sesquicannabigerol
17 Deprenyl Ο-μεθυλο κανναβιγερολικό οξύ (αμορφρουτίνη 2)
18 5-ακετυλ-4-υδροξυκανναβιγερόλη
19 Ακετυλοκανναβιγεροκινόλη
20 Κανναβιγεροκινόνη
21 Μη φυσιολογική κανναβιγερόλη
22 Ακετυλική ανώμαλη υδροκανναβιγεροκινόλη
23 Μη φυσιολογική κανναβιγεροκινόλη
24 2′-Υδροξυ-1 ′, 2′-διυδροκανναβιχρωμένη (Cyclo-CBG)
25 Cannabiorcichromene
26 Κανναβιορχιχρωμικό οξύ
27 Chlorcannabiorcichromenic acid
28 Κανναβιβαροχρωμένη CBCV
29 Κανναβιχρωματοβαρινικό οξύ
30 Κανναβιχρωμένη CBC
31 Κανναβιχρωμενικό οξύ
32 4-ακετοξυκανναβιχρωμένη
33 Ανθοποχρωματικό οξύ
34 Confluentin
35 Δαυροχρωμικό οξύ
36 8′-Υδροξυϊσοκανναβιχρωμένη
37 4-ακετοξυκανναβιχρωμένη
38 Cannabidiorcol
39 Κανναβιδιβαρίνη  CBDV
40 Κανναβιδιβαρινικό οξύ
41 ούτε κανναβιδιόλη
42 Κανναβιδιόλη CBD
43 Met-Methylcannabidiol
44 Ο-προπυλκανναβιδιόλη
45 Pent-Pentylcannabidiol
46 Κανναβιδιολικό οξύ  CBDA
47 Εστέρας CBDA-THC
48 Ferruginene C
49 Κανναβιοξεπάνιο
50 Κανναβινοδιβαρίνη
51 Κανναβινοδιόλη
52 Cannabifuran
53 Dehydrocannabifuran
54 trans-Δ-8-Τετραϋδροκανναβινόλη Δ-8-THC
55 trans-Δ-8-Τετραϋδροκανναβινολικό οξύ
56 10α-Υδροξυ trans-Δ-8-τετραϋδροκανναβινόλη
57 10β-Υδροξυ trans-Δ-8-τετραϋδροκανναβινόλη
58 11-ακετοξυ-Δ-8-τετραϋδροκανναβινοϊκό οξύ
59 10-Υδροξυ-9-οξο-Δ-8-τετραϋδροκανναβινόλη
60 Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcol
61 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβιορκολικό οξύ
62 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβιβαρίνη THCV
63 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβιβαρινικό οξύ
64 Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinol
65 Δ-9-τρανς-νορ-τετραϋδροκανναβινολικό οξύ
66 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη Δ-9-THC
67 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινολικό οξύ Α
68 Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινολικό οξύ Β
69 8α-Υδροξυ-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
70 8β-Υδροξυ-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
71 8-Οξο-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
72 Ο-Προπυλ-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
73 Ο-Πεντυλ-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
74 2-φορμυλ-Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη
75 β-Fenchyl Δ-9-trans-τετραϋδροκανναβινολικό
76 α-Φενχυλ Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινολικό
77 Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate
78 epi-Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate
79 α-Τερπινυλ Δ-9-trans-τετραϋδροκανναβινολικό
80 4-Τερπινυλ Δ-9-trans-τετραϋδροκανναβινολικό
81 γ-Ευδεσμυλ Δ-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινολικό
82 α-καδινυλ Δ-9-trans-τετραϋδροκανναβινολικό
83 Εξαϋδροκανναβινόλη
84 Υδροξυ Δ-9,11-εξαϋδροκανναβινόλη
85 Μεθυλενο-δις 9-9-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη (κανναβισόλη)
86 Εποξείδιο τετραϋδροκανναβινόλης
87 Δ-9-trans-τετραϋδροκανναβινόλη γλυκόλη (κανναβιριπόλη)
88 6a, 7,10a-Τριϋδροξυ-Δ-9-τετραϋδροκανναβινόλη
89 Δ-9-cis-τετραϋδροκανναβιβαρίνη
90 Δ-9-cis-τετραϋδροκανναβινόλη
91 Κανναβικιτράνη (κιτριλιδένιο-κάνναβη)  CBT
92 Cannabiorcicitran
93 Bis-nor κανναβιτριόλη
94 Ισομερές Bis-nor-Cannabitriol
95 10-Ο-Αιθυλ δις-νορ κανναβιτριόλη
96 Ισοκανναβιτριόλη
97 Κανναβιτριόλη
98 Ισομερές κανναβιτριόλης
99 Ισομερές 10-Ο-αιθυλο κανναβιτριόλης
100 10-Οξο-Δ6α (10α) -τετραϋδροκανναβινόλη
101 9,10-ανυδροκανναβιτιρόλη
102 Cannabiglendol
103 7,8-Δεϋδρο-10-Ο-αιθυλκανναβιτριόλη
104 Δ-7-cis-Isotetrahydrocannabivarin
105 Δ-7-trans-Isotetrahydrocannabivarin
106 Δ-7-τρανς-ισοτετραϋδροκανναβινόλη
107 Bis-nor-cannabielsoin
108 Bis-nor-Cannabielsoic acid B
109 Cannabielsoin  CBE
110 Κάνναβελσοϊκό οξύ Α
111 Κάνναβελσοϊκό οξύ Β
112 Ferruginene Α
113 Ferruginene Β
114 Cannabiorcicyclol
115 Κανναβιοκυκλοκυλικό οξύ
116 Κανναβικυκλοβαρίνη
117 Cannabicyclol CBL
118 Κανναδικυκλολικό οξύ
119 Ανθοποκυκλοκολικό οξύ
120 Ροδοδαυροχρωμανικό οξύ Α
121 Cannabiorcol
122 ούτε-κανναβιβαρίνη
123 Κανναβιβαρίνη  CBV
124 ούτε-κανναβινόλη
125 Κανναβινόλη CBN
126 Κανναβινολικό οξύ
127 Ο-μεθυλκανναβινόλη
128 Προπ-προπυλκανναβινόλη
129 Pent-Penthylcannabinol
130 7-Υδροξοκανναβινόλη
131 8-υδροξυκανναβινόλη
132 8-Υδροξκαναβινολικό οξύ
133 7,8-διυδροκανναβινόλη
134 Κανναβινολικό 4-τερπενύλιο
135 Κανναβικουμαρονόνη
136 Κανναβικουρμαρονικό οξύ
137 Bisnor-Cannabichromanone
138 Κανναβιχρωμανόνη
139 (6a R ) -Cannabichromanone Β
140 (6a R ) -Cannabichromanone C
141 Κανναβιχρωμανόνη
142 Κανναβιμοβόνη
143 Ανυδροκανναβιμοβόνη
144 Δεμεθυλδεκαρβοξυαμορφρουτίνη Α
145 Τετραϋδροκανναβιφορόλη THCP
146 Κανναβιδιφορόλη CBDP
147 Κανναβιμοβόνη CBM

ΠΗΓΗ:MediCann Slovakia

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *